ადმინისტრაციის მენეჯერი – პაატა ალადაშვილი. E-mail paataaladashvili@yahoo.com

ადამიანური რესურსების მართვისა და კანცელარიის სამსახური – ციცინო გელაშვილი, დარეჯან გულიაშვილი;

ხარისხის კონტროლის სამსახური – ნინო ჭუმბურიძე;

სტრატეგიული განვითარების სამსახური – ნინო ლომთაძე;

რეფერენს ლაბორატორია – რუსუდან ასპინძელაშვილი;

სამეცნიერო კვლევების სამსახური – ნესტან ტუკვაძე;

ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის, ორგანიზაციული უზრუნველნყოფისა და ხელშეწნყობის სამსახური – მარინა ჯანჯღავა;

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური – დავით ლელაძე;

საზოგადოებასთანყ ურთიერთობის სამსახური – ქეთევან ბაჯელიძე;

ინფექციის კონტროლისა და სამკურნალო რეჟიმებზე მეთვალნყურეობის სამსახური – დავით კუხალაშვილი და ეპიდემიოლოგები: ლიკა პაპიტაშვილი და ნინო ხომასურიძე;

თბილისის DOT სამსახური – მალხაზ დავითაშვილი;

პენიტენციური დაწესებულებების ტუბერკულოზის პროგრამის კოორდინაციის სამსახური – მიხეილ მაძღარაშვილი.