გიორგი მარუაშვილის ქუჩა, N50, თბილისი, 0101, საქართველო
ტელ.: 291 02 51; 291 02 52; 291 04 67
ცხელი ხაზი: 291 19 26

ვებ-გვერდი: http://www.tbgeo.ge