მოხსენებითი ბარათი – ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი (2017)