ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა წინააღმდეგ საერთაშორისო კავშირისა და ორგანიზაცია „სასიცოცხლო სტრატეგიების“ დაფინანსებით მიმდინარეობდა –  STREAM სტადია, 2 კლინიკური კვლევა სახელწოდებით „მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების ანტი-ტუბერკულოზური მედიკამენტებით სტანდარტიზირებული მკურნალობის რეჟიმის შეფასება (STREAM)“.

სტადიის მიზანია დადგინდეს მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის სამკურნალო ხანმოკლე, ექვსი, ან ცხრა თვიანი რეჟიმების ეფექტურობა და უსაფრთხოება. პროექტის ფარგლებში შექმნილია საზოგადოების მრჩეველთა საბჭო ე.წ. CAB, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებას, ტბ დაავადებულ პოპულაციას, მკვლევარებსა და სერვისების მიმწოდებლებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის პროცესის გაძლიერებას და გამყარებას. მიმდინარე წლის 21 სექტემბერს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში გაიმართა საზოგადოების მრჩეველთა საბჭოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა საზოგადოების წევრებთან. მათ შორის გახლდათ: „პაციენტთა კავშირისა“ და „ახალი ვექტორის“ წარმომადგენლები.

Leave a Comment