გვარი, სახელი, მამის სახელი: ავალიანი ზაზა რევაზის ძე

 • მისამართი
 • ჩაწერის მისამართი – მუხიანი, 1 მიკრორაიონი, მე-5 კორპუსი;

ტელ.:2 395854 (სახლი); 599 585 336 (მობ.)

ელფოსტა: avalianizaza@yahoo.com

 

 • დაბადების თარიღი: 24.05.1960
 • დაბადების ადგილი: თბილისი
 • ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული 1990 წ. მეუღლე და ორი შვილი
 • განათლება, ხარისხი, წოდება:
 • მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

1977 წელი – თბილისის 24 – ე საშუალო სკოლის დასრულება ოქროს მედალზე,  უმაღლესი განათლება – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი (1978 – 1984) წარჩინების დიპლომით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი – 1979 – 1982 (მსმენელი),  თსსუ პათოლოგიური ანატომიის კათედრა – კლინიკური ორდინატურა (1984 -1986), მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი (1998), მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (2003), თსსუ პათოლოგიური ანატომიის კათედრა, დოცენტი (2000), ფიფიას სახ. სამედიცინო ინსტიტუტის პროფესორი (2001), აიბი ევროკავკასიური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი (2007 – 2010), მიწვეული პედაგოგი თერაპიული სტომატოლოგიის დამოუკიდებელი რეზიდენტურის კურსზე კლინიკა „444’’ – ში (2010-2012), საქართველოს უნივერსიტეტის სრული პროფესორი (2011 წლიდან), თბილისის სამედიცინო აკადემია, მოწვეული პროფესორი (2014 წლიდან);

 • სამუშაო გამოცდილება: თბილისის 1 – ლი სამშობიარო სახლის სანიტარი – 1977, 1978 – 84 წლები თბილისის სახ.სამედიცინო ინსტიტუტი – სტუდენტი, 1984 – 86 წლები – კლინიკურ ორდინატურაში სწავლა,A1986 – 88 wlebi –  samsaxuri sabWoTa kavSiris SeiaraRebulი Zalebiს samedicino samsaxuris უფროსი leitenantი. 1988 wlidan 1998 wlamde – sefsisis საწინააღმდეგო erovnul centrSi eqimი-paTologanatomი. 1993 wlidan – Tssu paTologiuri anatomiis kaTedris laboranti, Semdeg – 1998 wlidan – kaTedris asistenti, Semdeg – docenti. 2003 – 2006 wlebSi – Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis proრeqtori da saswavlo-samecniero departamentis ufrosi. 1998 wlidan dRemde – aladaSvilis sax. sauniversiteto klinikis ექიმი – პათოლოგანატომი. 2007 wlidan 2009 wlamde – Sps aversis klinikis strategiuli ganviTarebis da xarisxis samsaxuris ufrosი. 2002 წლიდან – bioeTikis erovnuli sabWos wevri, saqarTvelos janmrTelobis, Sromis, socialuri dacvis saministros eqsperti, 2006 წლიდან – saerTaSoriso ganaTlebis sabWos eqsperti, 2006 – 2008 წლებში – საერთაშორისო სამედიცინო საკონსულტაციო ჯგუფის – კურაციო – ს წევრი. 2007 wlidan – 2009 wlamde  –  IB evrokavkasiuri universitetis medicinis fakultetis sruli profesori, programis lideri. 2009 წლიდან 2010 წლამდე – თბილისის პროფესიული განათლების ცენტრის – „სპექტრის“ დირექტორი, 2011 წლიდან კლინიკათა ქსელის „ჯეოჰოსპიტალსის“ პათოლოგანატომი, 2011 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტის სრული პროფესორი,  2012 წლიდან დღემდე თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ამბულატორიული ნაწილის ხელმძღვანელი, ამავე საავადმყოფოს პათოლოგანატომი; 2013 წლიდან 2014 წლამდე – აბელოფის ლაბორატორია – კიბოს კვლევის ცენტრის მთავარი ექიმი; 2014 წლიდან დღემდე – ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი;

57  ნაბეჭდი სამეცნიერო შრომის ავტორი, მათ შორის საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში;

პროფესიული ასოციაციების წევრობა :

 • AMEE (Association for Medical Education in Europe) – წევრი
 • საქართველოს პათოლოგთა ასოციაცია XXI – პრეზიდენტი
 • ათეროსკლეროზის ასოციაციის წევრი
 • საქართველოს სამედიცინო განათლების პროფესიონალთა ასოციაცია – პრეზიდენტი
 • საქართველოს კლინიკურ პათოლოგთა ასოციაცია (გამგეობის წევრი)
 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექსპერტი
 • საქართველოს ექიმთა ასოციაციის წევრი

სამეცნიეროსაგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 • საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი მიმართულებაში  – მედიცინა – 2008
 • შვეიცარიის საერთაშორისო განვითარების სამეცნიერო პროექტი – უნარშეზღუდულობის შეფასების მეთოდოლოგია ინვალიდებში – 2009 – დან დღემდე
 • ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის ინსტიტუციური შეფასების პროექტი – 2005
 • ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროექტი – სოკრატესი 2004
 • ფონდ ღია საზოგადოება –  საქართველო-ს პროექტები – 2001, 2003, 2006
 • გაეროს ბავშვთა ფონდის პროექტი – 2000

სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, სამეცნიერო ჟურნალები

რედაქტორი:

 • სახელმძღვანელო – ზოგადი პათოლოგია – 2005
 • კერძო პათოლოგია – 2005
 • სტომატოლოგიური პათოლოგია – 2006
 • სამედიცინო განათლების თანამედროვე მიმართულებები 2006
 • ძუძუს კიბოს ციტოპათოლოგია – რედაქტორი – 2007
 • ოთხი სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი

კონფერენციებში მონაწილეობა – 21, მათგან 14 – ში – მომხსენებელი (მათ შორის 8 – საერთაშორისო), 7 კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

უცხო ენები: ინგლისური – თავისუფლად, რუსული – თავისუფლად

საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა – თავისუფლად

დამატებითი ცნობები:

 • განათლების საერთაშორისო საბჭოს ექსპერტი
 • შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექსპერტი,
 • ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრი (2004 -2009),
 • ეროვნული სამედიცინო გაიდლაინის ავტორი,
 • ჰიგიენისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო        საბჭოს წევრი
 • საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ექსპერტი (2009 წლიდან)
 • ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს წევრი (2005 წლიდან)
 • სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ექსპერტი (2007 წლიდან)
 • „ალიანსი ჯანდაცვის განვითარებისთვის“ – გამგეობის წევრი, თანადამფუძნებელი
 • „ჯეომედიქალ გრუპ“ – დამფუძნებელი
 • „კლინიკურ პათოლოგთა ასოციაცია XXI“ – პრეზიდენტი